Video

Then lets ride
Yeah all right, lets ride

Then lets ride
Yeah gonna ride
Lets right, all night

Then lets ride
Gonna ride
Lets ride, all night

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone


10 agosto 2007

Fine staggione

Na notti sula, chiu chiara di nauttra,
chiddu ca vogghiu è sapiri
u disiu di na stidda chi casca,
u pirchì s'adduma na luci n'ta l'occhi
di na fimmina di nautru munnu.
Idda ca puru non parrannu
a me stissa lingua si sforza d'amarimi,
commu nuddu avi saputu fari finu a stura,
l'amuri ca sulu na fimmina 'nnamurata poti,
pi essiri matri di du figghiu ca non pozzu aviri..........................

Nessun commento: