Video

Then lets ride
Yeah all right, lets ride

Then lets ride
Yeah gonna ride
Lets right, all night

Then lets ride
Gonna ride
Lets ride, all night

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone

He'd had would have tried!
(Oh!) He'd would have faced you!
All night long!
Then at last you've gone


22 agosto 2015

Maliditti i raccumannati

Fosri sugnu anticu
fosri sugnu vecchiu
ma mi squagghia u cori
a lassari sta terra di milli e chiù culura.

Na cosa je sicura
tornu  commu tornu tutti i voti
puru chi stavota je pi chiù tempu
puru chi a me vita resta ccà.

Puttroppu chiddu chi pensi
non tutti u capisciunu je chi
fino a quannu tutti iannu
ddà muddica jo non viu lustru.

E allura dicu maliditti i raccumannati
maliditti cu i raccumanna
ju lassu ma vautri ati aviri focu...
I vostri figghi iannu aviri chiddu chi
a m'attocca ora anzi centu voti centu
di chiddu chi jaiu 'not cori.

Nessun commento: